STATŪTI

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS BIOGĀZES ASOCIĀCIJA”, saīsināti LBA (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Piedalīties alternatīvās enerģijas un dabas aizsardzības jautājumu politikas izstrādāšanā un realizēšanā Latvijā;
2.1.2. Ar informāciju, kā arī citādi, atbalstīt biogāzes iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju ieviešanu Latvijā;
2.1.3. Izstrādāt priekšlikumus un citādi veicināt un piedalīties jaunu biogāzes iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, kā arī nepieciešamo projektu izstrādāšanā un tehnikas izgatavošanā;
2.1.4. Apkopot informāciju par biogāzes iegūšanu un izmantošanu;
2.1.5. Pārstāvēt asociācijas biedrus valsts institūcijās.
2.1.6. Veicināt sabiedrības izpratni un veikt izglītošanas pasākumus atjaunojamo energoresursu izmantošanas, alternatīvās enerģijas un vides aizsardzības jautājumos.
2.2. Biedrības uzdevumi mērķu sasniegšanai ir:
2.2.1. Rīkot konferences, seminārus, izstādes un citus pasākumus biogāzes iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju propagandēšanai;
2.2.2. Sadarboties ar citu valstu speciālistiem;
2.2.3. Propagandēt biogāzes ražošanas tehnoloģijas un iekārtas zinātniskos, populārzinātniskos un sabiedriskos žurnālos un laikrakstos.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un Valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. piedalīties citu biedrību darbā,
5.1.5. biedriem ir tiesības saņemt bez maksas Biedrības iegādāto tehnisko informāciju un literatūru.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. rūpēties par Biedrības autoritāti un ideju propagandu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri .
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 7 (septiņi) valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, un tā vietnieku, kuri organizē Valdes darbu.
8.3. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbu, viņa prombūtnes laikā šos pienākumus izpilda viņa vietnieks.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.5. Valdes priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir pārstāvības tiesības atsevišķi, pārējiem Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību kopīgi ar vēl diviem citiem Valdes locekļiem.
8.6. Finansu dokumentus ir tiesīgs parakstīt tikai Valdes priekšsēdētājs.
8.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.8. Valdes pilnvaru termiņš ir pieci gadi.
8.9. Jebkurš no Kopsapulces ievēlētajiem Valdes locekļiem pēc paša vēlēšanās, balstoties uz rakstisku iesniegumu Valdei, var tikt atbrīvots no pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā Valde 20 darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas sasauc Kopsapulci. Kopsapulcē tiek ievēlēts jauns Valdes loceklis, kura pilnvaru termiņš ir līdz esošās Valdes pilnvaru termiņa beigām.
8.10. Vismaz 1/10 daļa biedru, iesniedzot Valdei motivētu iesniegumu, ir tiesīgi ierosināt jebkura Valdes locekļa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas pirms Valdes pilnvaru termiņa beigām. Šajā gadījumā Valde 20 darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas sasauc Kopsapulci, kura aizklātā balsošanā atbalsta vai noraida šo priekšlikumu. Ja ar Kopsapulces lēmumu Valdes loceklis tiek priekšlaicīgi atstādināts no pienākumu pildīšanas, Kopsapulce ievēl jaunu Valdes locekli, kura pilnvaru termiņš beidzas reizē ar Valdes pilnvaru termiņu.

9.nodaļa. Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu.
10.2. Biedru naudas lielumu un samaksas kārtību nosaka Biedru sapulce..

11. nodaļa. Goda biedru statuss
11.1. Biedru sapulce var lemt par Biedrības Goda biedra statusa piešķiršanu asociācijas biedram, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu Biedrības un biogāzes ražošanas attīstībai Latvijā.
11.2. Biedrības Goda biedra statuss var tikt piešķirts arī personai, kura līdz tam nav bijusi Biedrības biedrs.
11.3. Biedrības Goda biedram ir tieši tādas pašas tiesības un pienākumi kā parastam biedrības biedram.
11.4. Biedrības Goda biedrs ir atbrīvots no Biedrības biedru naudas nomaksas.

« ATPAKAĻ

Partneri


Pasākumi & semināri
Oktobris, 2020
P O T C P S Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Skatīt kalendāru »
Visas tiesības rezervētas ©LBA 2011
RAKSTIET MUMS
Melnie simboli
captcha image